% av Norrøna-ansatte som reiser miljøvennlig til og fra jobb

Norrønas ambisjon er at alle våre ansatte skal reise miljøvennlig til og fra jobb.

Norrøna arbeider for at de ansatte skal reise miljøvennlig til og fra jobben. Målsetningen er at alle ansatte skal reise miljøvennlig ved utgangen av 2017, og med dette mener vi at man reiser ved hjelp av sykkel, løper eller går, buss, tog eller med el-bil. I 2015 85,3% av Norrønas ansatte reiste miljøvennlig til og fra jobb (81,3% om vinteren), og 28% gikk, løp eller syklet. I 2016 lå andelen av de som pendlet miljøvennlig stabilt på 85%, men vi så en økning blant dem som syklet, løp eller gikk til 33,3%. På vinteren så vi ingen nedgang og andelen som pendlet miljøvennlig lå stabilt på 85% (i motsetning til foregående år). Vi er veldig stolte av de ansatte, og vil fortsatte å jobbe for at alle ansatte skal reise miljøvennlig til og fra jobb! Vi gjør dette for å fremme miljøbevissthet og god helse blant de ansatte, og for å redusere miljøpåvirkningen til Norrøna. Vi nådde ikke målet for 2016 som var at 90% skulle pendle miljøvennlig.

Vi vil forbedre oss ytterligere, og målet er at alle ansatte skal reise miljøvennlig til og fra jobb. For å nå dette målet har vi satt i gang flere tiltak: Bensin- og dieseldrevne firmabiler blir erstattet av elektriske og hybridbiler (sistnevnte må kjøres elektrisk til og fra jobb), og denne overgangen har tatt lengre enn ventet. De få perkeringsplassene vi har er forbeholdt el-biler. I tillegg arrangeres det konkurranser for å oppfordre til en aktiv reisevei til jobb. Norrøna har også lagt forholdene til rette for en aktiv reisevei med garderober hvor håndklær er tilgjengelig hver dag. Vi jobber for å finne flere metoder for å få alle ansatte til å reise miljøvennlig til og fra jobb.

Vi måler dette ved å se på hvor mange prosent av de ansatte som reiser med til og fra jobb vha beina, sykkel, kollektiv transport eller el-bil. Vi er ambisiøse så vi øker målsetningen for 2016 fra 85% til 90%.

Mål
År
Faktisk

2014

2015

2016

2017

2018

2019